Current research

2021 Town and Gown 2.0: The Experience of Cooperation between University and City in V4 and Ukraine (International Visegrad Fund, Visegrad+ Grant No 22110065)
2022-2023 Moral Injury and Moral Healing in Combatants: Neurocognitive Correlates and  Psychological Interventions (Ministry of Education and Science of Ukraine  (№0122U000945))
The study aims to examine combatants’ moral injury and post-traumatic stress disorder in combatants exploring their neurocognitive correlates, and develop the program of psychological interventions for combatants with moral injury with and without  post-traumatic stress disorder.

___________________________________________________________________________

2021 Місто та Університет: досвід співпраці університету й міста у Вишеградській групі 4 та України (Міжнародний вишеградський фонд, №22110065)
2022-2023 Моральна травма та моральне зцілення учасників бойових дій: нейрокогнітивні кореляти та психологічні інтервенції  (Міністерство освіти і науки України (№ держреєстрації: 0122U000945)) 
Метою проєкту є теоретичне й експериментальне обґрунтування прояву моральної травми в учасників бойових дій шляхом зіставлення її нейрокогнітивних корелятів із ПТСР, а також розробці й впровадженні авторської програми психологічних інтервенцій для роботи з моральною травмою за і без наявності ПТСР в учасників бойових дій.